แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องสมุด)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องสมุด)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องสมุด)

  1. จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง มีสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน
  2. มีเจลแอลกอฮอล์ ทําความสะอาดมือ ทางเข้าหน้าห้องและภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ
  3. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสียง ก่อนให้บริการทุกครั้ง
  4. ปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปิด-ปิด และทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  5. จํากัดจํานวนคน จํากัดเวลาในการเข้าใช้บริการ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะใช้บริการตลอดเวลา

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH