ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์คุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์

  • 25 พฤษภาคม 2562
สำคัญอย่างไรเพื่อเจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกอย่างปลอดภัยทุกประการ
  1. เพื่อคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
  2. เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือมีภาวะเสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะราย
  3. ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด คัดกรองเบาหวาน
  1. ตรวจอนามัยในช่องปาก ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจอัลตร้าซาวด์ และตรวจครรภ์
  2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารหญิงตั้งครรภ์
  3. ให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่
เมื่อคุณแม่มาฝากครรภ์ ครั้งแรกควรมาเป็นคู่ เพื่อคัดกรองโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การฝากครรภ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ทารกในครรภ์ทำให้คุณแม่และทารกมีสุขภาพแข็งแรง จึงควรฝากครรภ์ทันที  “ ฝากครรภ์เร็ว ฝากคุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์” 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH