แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องเรียน)

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องเรียน)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องเรียน)

 • จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง
     – มีสัญลักษณ์
     – แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน
 • มีเจลแอลกอฮอล์ ทําความสะอาดมือ
     – ทางเข้าหน้าห้องเรียน อย่างเพียงพอ
 • ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง
     – ก่อน-หลังใช้งานทุกครั้ง
 • เปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ
     – กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ทําหนดเวลาเปิด-ปิด และทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • เหลี่ยมเวลาเรียน เรียนกลุ่มย่อย
     – นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือ
     – หน้ากากอนามัย ขณะเรียนตลอดเวลา
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH