แนวทาง 8 ด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวทาง 8 ด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

แนวทาง 8 ด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

มีสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ด้านนํ้าดื่ม นํ้าใช้

น้ำดื่มเป็นน้ำบรรจุขวดหรือในภาชนะปิดสนิท หรืออาจจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับต้มนํ้า นํ้าใช้กรณีเป็นนํ้าประปาควรมีคลอริน อิสระคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ด้านสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการซักฟอก

มีโรงซักฟอกที่สามารถ ทําความสะอาดผ้า และทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม หรือชักที่อุณหภูมิน้ำ ไม่น้อยกว่า 71 C เป็นเวลา 25 นาที

ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล 

มีห้องสวยและมีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล ระบบท่อและระบบเก็บกักอุจจาระ หรือบ่อเกรอะ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ไม่แตก ไม่รั่วซึม

ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 

มีระบบตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน และกําจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรคเป็นประจํา

ด้านการจัดการน้ำเสีย

มีระบบบําบัด นํ้าเสียที่สามารถใช้การได้ดี รองรับปริมาณ เลีย 800 ลิตร/เตียง/วัน สามารถติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในป่าทิ้ง โดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำทิ้งทุกวันให้มีค่าไม่น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

มีบริเวณที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกเฉพาะ โดยต้องมีลักษณะมิดชิด และสะดวกต่อการเก็บขนไปกำจัด

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

มีแนวทางทำงานสร้างความเข้าใจ และการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH