โภชนาการ

คนไทยขาดสารไอโอดีน หนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่ทรงห่วงใย

  • 12 กันยายน 2562

การควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนจะดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และควรดำเนินการต่อเนื่องคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนจากกระทรวง ทบวง กรม รวม 11 หน่วยงาน

พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธานและประชุมครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 มีนโยบายและแผนควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในระดับชาติ  และพัฒนามาตรการที่หลากหลายในการควบคุมป้องกัน  รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมถึงภัยร้ายของโรคขาดสารไอโอดีนต่อการพัฒนาสติปัญญา  และพร้อมกระตุ้นให้ชุมชนสร้างนวัตกรรมสนับสนุนกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางประสานงานและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการประชุมอย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ความส่วนหนึ่งนับจากนี้เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในที่ประชุม  เกี่ยวกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน 

นอกจากนี้  กรมอนามัยยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน/หมู่บ้าน ไอโอดีนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 38,663 แห่ง (ร้อยละ 53.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนดูแล ตนเองได้ โดยแต่งตั้ง อสม. 1 ล้านคน เป็นทูต ไอโอดีน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นมาตรการหลัก แก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย เพื่อ ขจัดปัญหาให้หมดไป และให้คนไทยได้รับสารไอโอดีน อย่างเพียงพอ ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในที่ประชุมข้างต้น สะท้อนให้เห็น ความห่วงใยที่ทรงมีต่อสุขภาพคนไทยที่กำลังเผชิญกับ ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินการป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน จึงต้องเร่งรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน

ในวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปีกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานรณรงค์ เนื่องใน วันไอโอดีนแห่งชาติ สืบเนื่องจากการที่สภานานาชาติ เพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders, ICCIDD) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เหรียญทองสดุดีเกียรติคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540และเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงผลเสียของการ ขาดสารไอโอดีน รวมถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง ปรุงรสที่มีสารไอโอดีน และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการ เสริมไอโอดีนด้วยเช่นกัน

เพื่อวันหนึ่งโรคขาดสารไอโอดีนจะได้หมดไป จากประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH