โภชนาการ

สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

  • 12 กันยายน 2562

สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้ คือส่งเสริม ให้คนไทยเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ เหมาะสม ซึ่งกรมอนามัย ได้ให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการลดปัญหาเพื่อสร้าง “สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน” ให้กับคนไทย

ทุพโภชนาการ…ปัญหาของเด็กไทย

เด็กไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กินอาหารที่มี โปรตีนเพียงพอ ส่งผลให้เห็นชัดเจน ทำให้รูปร่าง ผอมแห้งแรงน้อย ผมและผิวพรรณไม่ดี เป็น โรคขาดสารอาหาร โลหิตจาง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กในชนบทเท่านั้น แต่เด็ก ในเขตเมืองก็พบเช่นเดียวกัน

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องอาหารการกินว่ามีกินหรือไม่มีกินเท่านั้นแต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า พ่อแม่ เศรษฐกิจและสถานะครอบครัว  ความยากจน  หรือความเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาทำกับข้าวให้ลูกกินอย่าง

ถูกหลักโภชนาการ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเป็น ภารกิจหลักของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำเนินการ แก้ไข ป้องกัน เพื่อให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น

“การส่งเสริมสุขภาพที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ แรกเกิด โดยจัดบริการขั้นพื้นฐานที่จะทำเป็นต้น แบบเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ ตามบริบทและเหมาะสมกับประชาชนได้ ซึ่งการ ดำเนินงาน ด้านสุขภาพได้เน้นเรื่องโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น เพราะโรงพยาบาล ไม่ทำงานด้านการรักษาเพียงอย่างเดียว ควรทำงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพด้วย เช่น การออกกำลังกาย ให้ความรู้โภชนาการ บริการด้านแพทย์แผนไทย ส่วนการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน กรมอนามัยได้ มีเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะให้กับเด็ก เช่น ให้โรงเรียนจัดมื้ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สำหรับเด็ก สร้างโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ให้เด็ก ติดนิสัยล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH