รู้ รับ(มือ) ปรับตัว ป้องกัน ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

  • 16 พฤษภาคม 2562
  • 376 ครั้ง

          มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเพิ่มขึ้นของประชากร พฤติกรรมการบริโภคสินค้า และการใช้บริการที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นตามมา จึงมีโอกาสทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งจากการปนเปื้อนสารเคมี จากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน เป็นต้น
         ชุดความรู้เล่มนี้ กรมอนามัยจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชน รู้ทันสถานการณ์ รับมือกับเหตุการณ์ ปรับตัวและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินชีวิต และทำให้ประชาชนมีความเข้าใจความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ “ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยป้องกัน” ให้ประชาชนมีสุขอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH