รื้อ..ล้าง.. หลังน้ำลด

  • 3 กันยายน 2562
  • 88 ครั้ง

อุทกภัยหรือน้ำท่วม เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่ ซึ่งบางครั้งรุนแรงและเกิดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการขาดแคลนน้ำสะอาด อาหาร ที่พักอาศัย ขยะ ปฏิกุล ดังนั้น เมื่อน้ำเริ่มลด ประชาชนจึงต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน ปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟูให้บ้่นเรือนกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH