อนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาชน

  • 3 กันยายน 2562

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีสุขอนามัยดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกสุขาภิบาล และความปลอดภัย คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจและสามารถเตรียมตนให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสามารถจัดการตนเองได้ในเบื้องต้น เนื้อหาสามารถใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย

กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือความรู้สู่ประชาชน อนามัยสิ่งแวดล้อม…..เตรียมพร้อมประชาชน เล่มนี้ จะทำให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพอนามัยและป้องกันการเกิดโรคอันเกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ อีกทั้งมีความปลอดภัยในชีวิต

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH