คู่มือภาคี

คู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000

  • 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์49.43 MB
ตัวอย่าง
คู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

คู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000 เล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมประเด็นการปรึกษาหารือจากเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน EHA 2000 ซึ่งเป็นปัญหาหรือข้อสังเกตจากการตรวจประเมินตามคู่มือการปฎิบัติงานตามกระบวนการ หรือ SOP รวมถึงแบบประเมิน EHA 2000 ทั้งด้านกระบวนงานและผลลัพธ์ ซึ่งได้นำแนวคิด ขั้นตอน กระบวนงานในแต่ละประเด็นมาอธิบายให้ผู้ประเมิน รวมทั้งผู้รับการประเมินได้เข้าใจรายละเอียดอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการตามกระบวนงานดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

คู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000 ประกอบด้วย เทคนิคการตรวจประเมินรายรหัสการรับรอง ได้แก่ EHA 2001 การจัดการคุณภาพนํ้าประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) EHA 2002 การจัดการคุณภาพนํ้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) และ EHA 2003 การจัดการคุณภาพตู้นํ้าดื่มหยอดเหรียญ นํ้าบรรจุขวด ซึ่งมีคำชี้แจง คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน การตัดสินใจให้คะแนนรายขั้นตอน ทั้งนี้ได้บรรจุตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการคุณภาพนํ้าประปาสำหรับ EHA 2001 รวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขคุณภาพนํ้าประปา เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินได้นำไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่รับการตวจประเมินในพื้นที่ในภาคผนวกด้วย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจประเมินและผู้รับการประเมิน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้หากต้องการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์มากขึ้น สามารถส่งรายละเอียดให้ผู้จัดทำทาง Email: ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th หรือ parichart.s@anamai.mail.go.th เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

คณะผู้จัดทำ
ธันวาคม 2564

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH