คู่มือภาคี

คู่มือ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอย

  • 2 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์6.81 MB
ตัวอย่าง
คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ นับเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่นเดียวกับบุคลากรด้านอื่น ๆ เพราะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ทําให้งานด้านการรักษาสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงจําเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเชื้อ กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ได้กําหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 17 (1) หมวด 3 ข้อ 20 (2) หมวด 4 ข้อ 24 (4) กําหนดว่าสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย สถานที่รับเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตร
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2548 คู่มือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยตนเองและสิงแวดล้อมโดยรวม

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH