คู่มือภาคี

ประกันสังคมและประกันสุขภาพ (บุคลากรสาธารณสุข)

  • 13 กรกฎาคม 2562
  • 161 ครั้ง
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์7.84 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

แรงงานไทย

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจุดประสงค์ของการทำประกันสังคม คือ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน และให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

 แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา แ ละเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคน  ต่างด้าว ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม กลุ่มที่นายจ้างแจ้งเข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างรอสิทธิ และกลุ่มผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

                “กองทุนส่วนกลาง” หมายความว่า เงินที่ได้รับจากการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตาม เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ และชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง

                “กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

                “แรงงานต่างด้าว” หมายความว่า คนซึ่งมีสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม หรือสัญชาติอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยและอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

           “ผู้ติดตาม” หมายความว่า บุตรแรงงานต่างด้าวอายุไม่เกิน 18 ปี และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

           “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

26 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH