คู่มือภาคี

คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์9.55 MB
ตัวอย่าง
คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) มีการระบาดทุกทวีปทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concemn) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อและควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้นั้น เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โรคติดต่อในการควบคุมป้องกันโรค ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็น
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงจัดทำ “คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีและการส่งเสริมอุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ ในการจัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศาสนิกชน ประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเหมาะสม ตามประเพณีและถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดการแพร่กระจายของโรค โดยมุ่งหวังให้
ประชาชนสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามประเพณีดั้งเดิมโดยใช้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีดังนี้ 1) การคัดกรองวัดไข้ 2) การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3) การล้างมือ 4) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และ 5) ลดการแออัด
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับประชาชนสามารถนำไปใช้ได้ตามบริบทพื้นที่ ตามวิถีท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
คณะผู้จัดทำ มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH