คู่มือภาคี

ท้องถิ่นเข้มแข็ง เข้าใจวัยรุ่น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์2.27 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

การตั้งครรภ์ในวัยร่นุ เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาของเยาวชนในวันนี้ ที่ทั้งนานาชาติและประเทศไทยให้ความสำคัญ นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ประเด็นดังกล่าว
ได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว

แนวนโยบายของหลายหน่วยงานมุ่งเน้นการ “บูรณาการ” กันของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพ
สูงสุดในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับสถานการณ์ปัญหาและสามารถมีบทบาทในการประสานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันไปในทิศทาง
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง เข้าใจวัยรุ่น: แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศตลอดจนนโยบาย มาตรการ และโครงการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และที่เปิดกว้างสำหรับการทำงานในด้านดังกล่าว รวมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ที่ทุกแห่งล้วนมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เห็นถึงรูปธรรมการทำงาน
เพื่อให้เห็นถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และเกิดแรงบันดาลใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้า

อีกส่วนของหนังสือที่มีความสำคัญ ได้แก่ บทที่ 3 ซึ่งเป็นการประมวลวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมาเรียบเรียงนำเสนอ เพื่อ
ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงแนวทางที่จะการทำงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน ในช่วงท้ายของแต่ละขั้นตอนยังมีการจัดทำแบบทดสอบความพร้อม
เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วนเพื่อพร้อมสำหรับการเดินหน้าในขั้นตอนต่อไปแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ เนื้อหาเชิงนโยบายและประสบการณ์จริงในพื้นที่ ล้วนยืนยันถึงศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อความมั่นคงของสังคมไทยอย่างแท้จริง

สำนักอนามัยการเจริญพันธ์

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH