คู่มือภาคี

คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี

  • 4 มีนาคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์98.42 MB
ตัวอย่าง
คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5 – 19 ปี ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนักโภชนาการจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย เพื่อทบทวนเกณฑ์อ้างอิงนํ้าหนักและส่วนสูง ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเก็บข้อมูลในเด็กไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี ขึ้นใหม่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และทราบสถานการณ์การเจริญเติบโตที่เป็นจริงของเด็กไทย

การดำเนินงานดังกล่าว คณะทำงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นจนได้ออกมาเป็นเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี โดยความร่วมมืออย่างดีจากสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่ให้คณะทำงานได้ลงเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ยโสธร นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ให้ความร่วมมือในการประสานพื้นที่ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมกันดำเนินการจนได้ออกมาเป็นเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเป็นผลสำเร็จเรียบร้อย เป็นแนวทางที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงและการส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของเด็กไทย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายที่นำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี ชุดใหม่ ไปใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี เพื่อให้เด็กไทยมีการเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพต่อไป

กุมภาพันธ์ 2564

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH