คู่มือภาคี

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์96.43 MB
ตัวอย่าง
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการที่ขับเคลื่อนสู่พื้นที่ ซึ่งในแต่ละ โครงการได้ระบุถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย มาตรการแนวทาง การดำเนินงานระดับพื้นที่ การติดตามประเมินผล สิ่งสนับสนุนพื้นที่จากกรมอนามัย และผู้รับผิดชอบโครงการที่จะให้คำปรึกษาและรายละเอียด กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดำเนินงานฯ เล่มนี้ จะเป็น เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ ให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

กรมอนามัยได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงสามารถรองรับกับภารกิจในการเป็นหน่วยงานหลักของชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการที่ขับเคลื่อนสู่พื้นที่ ซึ่งในแต่ละโครงการได้ระบุถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย มาตรการแนวทางการดำเนินงานระดับพื้นที่ การติดตามประเมินผล สิ่งสนับสนุนพื้นที่จากกรมอนามัยและผู้รับผิดชอบโครงการที่จะให้คำปรึกษาและรายละเอียด

กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดำเนินงานฯ เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เปิดอ่านแบบอีบุ๊ก คลิก

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH