เลือกซื้ออาหารเจให้ปลอดภัย

  • 27 กันยายน 2562
  • 20 ครั้ง

เลือกซื้ออาหารเจให้ปลอดภัย

                  ปัจจุบันอาหารเจมีการปรุงแต่ง หรือปรับสภาพของอาหาร ให้คล้ายคลึงเนื้อสัตว์มากขึ้น
การปรุงแต่งสภาพดังกล่าว จำเป็นต้องใช้สารเคมี ทั้งสี กลิ่น และรส ต่างๆ รวมทั้งวัตถุกันเสีย
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอีกด้วย
                “ควรบริโภคอาหารเจที่มีลักษณะธรรมชาติของวัตถุดิบนั้นๆ ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงอันตราย
จากการได้รับสารเคมีที่ไม่จำเป็นลงได้ ”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH