HEALTHY CANTEEN ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้นะ

  • 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • 193 ครั้ง
โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

1. ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 จำนวน 4 หมวด
2. มีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู
3. มีร้านจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน
4. ผู้บริโภคแจ้งลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆได้
5. มีป้ายบอกปริมาณโซเดียม และปริมาณน้ำตาล ต่อการตัก 1 ช้อนชา
ที่โต๊ะวางเครื่องปรุง
6. มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร
7. มีการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้บริโภค

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH