ท่องเที่ยวปลอดภัย อาหารสดใหม่ สุกสะอาด

  • 10 กันยายน 2563
Food safe

      “ควรเลือกอาหารที่ผลิตหรือจำหน่ายที่สะอาด อาหารปรุงสุก ไม่วางจำหน่ายอาหารบนพื้น  อาหารที่มีการปกปิดและเก็บในที่อุณหภูมิเหมาะสม อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องอ่านฉลากทุกครั้ง”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH