หญิงท้องคัดกรองก่อนเสี่ยง “แม่ท้องอายุ 35 ปีขึ้นไปลูกเสี่ยงเป็นเด็กดาวน์”

  • 7 พฤษภาคม 2562

                       “กลุ่มอาการดาวน์”หรือ “ดาวน์ซินโดรม” (Down Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมและพบบ่อยที่สุดในกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดภาวะสติปัญญาบกพร่อง โดยทั่วไปจะมีความผิดปกติใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้เเก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา โดยทางการแพทย์พบว่าการให้กำเนิดเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์นั้น สามารถพบได้  ในผู้หญิงทั่วไปทุกกลุ่มอายุ  ซึ่งอัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์จะสัมพันธ์กับกลุ่มอายุที่เพิ่มมากขึ้นของหญิงขณะตั้งครรภ์  โดย   หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงมากกว่าหญิงที่มีอายุน้อยกว่า  หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้จะต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล และได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเจาะเลือด (Quadruple test) เพื่อหาความเสี่ยง    และหากพบว่าได้ผลเป็นบวกที่มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ แพทย์ก็จะให้ทางเลือกในการตรวจโครโมโซมของทารกโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแลการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม   ต่อไป

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH