แนะ..ร้านกาแฟ พัฒนาสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ

  • 2 ตุลาคม 2562
  • 45 ครั้ง

“ร้านกาแฟแฟรนไชส์ ต้องมีคุณภาพ และการบริการที่ดี
ดังนั้น ถ้าสถานประกอบการจำหน่ายอาหารกลุ่มร้านกาแฟ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH