ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal

  • 14 ตุลาคม 2563
  • 33 ครั้ง

เมื่อโควิดร้ายเข้ามาส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม เราจึงต้องเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลโรค

#กรมอนามัย #ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH