ประโยชน์ 9 ข้อ ของไอโอดีน

  • 31 กรกฎาคม 2562
  • 67 ครั้ง

ไอโอดีนมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ควรกินในปริมาณที่ร่างกายต้องการ หากร่างกายขาดไอโอดีนจะส่งผลเสียทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH