การแยกผู้ป่วยออกเป็น 3 สี เพื่อทางเลือกในการรักษาที่รวดเร็ว และลดความแออัดในสถานพยาบาล

  • 17 ตุลาคม 2564
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH