ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  • 17 ตุลาคม 2564
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH