9 ท่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแบบง่ายๆ

  • 4 มิถุนายน 2562

9 ท่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายง่ายๆ  เน้นหลักของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักที่จำเป็น 9 มัดใหญ่ มีประโยชน์เพื่อการทรงตัวและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

9 ตุลาคม 2561

แหล่งที่มาอ้างอิง : อภิลักษณ์ เทียนทอง. (2552). การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น (ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพมหานคร.

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH