3ล. ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

  • 10 มีนาคม 2563
  • 2,949 ครั้ง
3ล

3ล.ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

ลด

  • ลด ความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะ เมื่ออยู่ ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร 
  • ลด การแพร่เชื้อ เมื่อไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย

เลี่ยง

  • เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค
  • เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
  • เลี่ยง การใช้มือสัมผัสหน้า

ดูแล

  • ดูแล สุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพ ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยก และสังเกตอาการ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH