นิทาน ติ๊กต่อก

  • 16 ตุลาคม 2563
  • 133 ครั้ง
นิทาน ติ๊กต่อก

“ติ๊กต่อก” เป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 6 เดือนถึง 6 ปี และสร้างสายใยความผูกพันภายในครอบครัวผ่านการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเษายน 2553 ในปี 2561 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดสรร หนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพิจารณาคัดสรรหนังสือตามเป้าหมายพัฒนาเต็กปฐมวัย 4H Health : แข็งแรง Head : เก่ง Heart : ดี มีวินัย Hand : ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ ได้หนังสือนิทานจำนวน 100 เล่ม ซึ่งหนังสือนิทานเรื่อง “ติ๊กต่อก” เป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือนิทานดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH