คู่มือ สอนลูกให้พูดได้

  • 28 พฤษภาคม 2562

คู่มือสอนลูกให้พูดได้ เป็นคู่มือการฝึกลูกให้พูดง่ายๆ 3 ขั้นตอน แต่สิ่งสำคัญต้องงดสื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าพัฒนาการด้านการพูดของลูกจะดีสมวัย

ขั้นตอนที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการตามคู่มือ DSPM

ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้นให้ลูกพูด ด้วยการเล่านิทาน

ขั้นตอนที่ 3 กระตุ้นให้ลูกให้ลูกพูดด้วยการเล่น

คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

15 มีนาคม 2561

แหล่งที่มาอ้างอิง : 

  1. กัลยารัตน์  เคนไชยวงศ์. (2552). โปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กอายุ 9-12 เดือน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
  2. กระทรวงสาธารณสุข. (2561). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. นนทบุรี.
  3. ปรียาวรรณ จินตานนท์. (2547). พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. สุวรรณา กิจติยาและสิริพร ปาณาวงษ์. (มปป.2557). ผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย. [รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตภาคเหนือ ครั้งที่ 15]. สืบค้นจากที่มา: http://gs.nsru.ac.th

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH