คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health

  • 12 มีนาคม 2564
คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากส่งผลทำให้เกิด พฤติกรรมเนื่อยนิ่ง (Sedentary Behavior) เพิ่มมากขึ้น ประชาชนนิยมทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมากขึ้น และอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานาน ๆ เช่น การทำงานในออฟฟิศของกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และส่งผลให้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเกินมาตรฐาน มีไขมันสะสมเกินในร่างกาย จนทำให้เกิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างไมทันได้ตั้งตัว การป้องกันหรือลดโอกาสความเสี่ยงเหล่านี้สามารถทำได้โดยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH