ชุดความรู้ NUPETHS

  • 18 กันยายน 2562
  • 275 ครั้ง

“หนูเพชร”  NUPETHS เล่มนี้ เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการพัฒนาเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เหมาะแก่การเรียนรู้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH