คู่มือครอบครัวสุขภาพดี Healthy Family

  • 12 มีนาคม 2564
คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health
การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน พฤติกรรมการนอนหลับ การจัดการความเครียด และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสังคมพื้นฐานอันดับแรกและมีความสำคัญยิ่งของสังคม เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของสถาบันทั้งหลาย มีอิทธิพลยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุทำหน้าที่ให้การศึกษาและความรู้ การอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให้เป็นพลเมือง หากครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย ดังนั้นการสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจึงต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดนั้นคือสถาบันครอบครัว
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครอบครัวสุขภาพดี (Healthy Family) จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งในด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกกำลังกาย ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รวมถึงด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในอนาคต
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH