12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย

  • 15 พฤษภาคม 2562
ทีมาและความสำคัญ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าสถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจากการทำงานทีส่งผลทำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า ประชากรวัยทำงานเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ รวมถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และศักยภาพการผลิตที่ลดลง จากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น การขาด/ลางานของพนักงานและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกันพัฒนาท่าบริหารร่างกายประกอบเพลงเพื่อให้คนทำงานได้บริหารร่างกายก่อนปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน เพื่อเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมที่จะทำงาน ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อร่างกาย เช่น กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสมอง ช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น

ประโยชน์ของการบริหารร่างกาย
  • ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานดีขึ้น ได้แก่ ระบบการสูบฉีดเลือดของหัวใจดีขึ้น ส่งผลให้หัวใจ
    แข็งแรงขึ้น
  • กระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการทำงาน จากการบริหารกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
    ในการทำงาน
  • มีสมาธิมากขึ้น ทำห้รู้สึกผ่อนคลาย
  • ลดโรคจากการ (นั่ง) ทำงานนานๆ
  • ถ้าทำเกิน ๑๐ นาทีจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH