เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี

  • 26 มีนาคม 2562
เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี เล่มนี้เป็นคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพดี ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกาย การกินให้ถูกต้องเหมาะสม ออกกำลังกายให้เพียงพอตามวิถีชีวิต โดยใช้กับนาฬิกานับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการมีสุขภาพจิตที่ดี

หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมโดยใช้เวลา 7 สัปดาห์ต่อเนื่อง กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดวินัยใส่ใจสุขภาพ จัดระเบียบชีวิตและมีจิตใจที่แจ่มใสแข็งแรง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาการ อีกทั้งศึกษาวิจัยและทดลองใช้กับบุคลากรกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติตามมีสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและประชาชนผู้รักษ์สุขภาพต่อไป

 

                                                                                                สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย

                                                                                                                        2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH