เล่าเรียน 12 คน ต้นแบบ

  • 21 มกราคม 2564
เล่าเรียน 12 คน ต้นแบบ

จากจุดเริ่มต้นสู่ผลลัพธ์การมีสุขภาพดี…

สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่กระบวนการนำไปสู่สุขภาพดีนั้นต้องสร้างด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการมีวินัยในการสร้างสุขภาพที่เคร่งครัด เพราะเหตุนี้การสร้างสุขภาพดีในระดับบุคคลจึงเป็นเรื่องเฉพาะและเกิดผลลัพธ์เฉพาะตน

“สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเอง” อาจจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ ผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการคือ การคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีให้นานที่สุด เมื่อบุคคลใดก็ตามที่สร้างสุขภาพดีจนเป็นที่ประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง ยังสามารถเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วย

บุคคลต้นแบบสุขภาพทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพที่ถูกคัดเลือกมาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบที่เป็นตัวอย่างทั้งในวิธีคิด มุมมอง รวมถึงการปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี ซึ่งบุคคลต้นแบบทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยต้นทุนที่พร้อมแต่เป็นการ “สร้าง” อย่างมี “วินัย” ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยแต่ละบุคคล

เนื้อหาเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงมาจากการถอดบทเรียนที่ผู้ถอดบทเรียนลงไปสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบในพื้นที่ ได้เรียนรู้ สัมผัสแง่มุมการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลาย โดยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การธำรงสุขภาพดีสำหรับตนเอง และยังทำหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพให้กับกลุ่ม องค์กรและชุมชนให้ก้าวไปสู่สังคมที่มีสุขภาพดีด้วย

บทสรุปของหนังสือเล่มนี้ เป็นบทเรียนที่ดีของต้นแบบสุขภาพทั้งหมดเกิดจากวิธีคิดที่ใช่ (Right Concepts ) มุมมองที่ถูกต้อง (Right Views) จนนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง (Right Actions) จนเกิดเป็นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health literacy) เรียนรู้และบอกต่อ ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ผ่านระยะเวลา ความอดทนและวินัยที่เคร่งครัด

“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องปฏิบัติเอง”  และต้องปฏิบัติอย่างมี “วินัย”

 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH