ครบรอบ 61 ปี กรมอนามัยเดินหน้าสานต่องานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน

2013-03-12 สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง
 

รายละเอียด
เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Share on Twitter