ตำบลจัดการสุขภาพ เทศบาลดอนสัก

2018-01-07 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
 

รายละเอียด
เทศบาลตำบลดอนสักมีการดำเนินงาน ในเรื่องตำบลจัดการสุขภาพในชุมชน โดยความร่วมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ชมรมผู้สูงอายุที่ได้สร้างมูลค่า นำขยะแลกเงินเพื่อนำไปเป็นทุนในการซื้อของใช้จำเป็นในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ปํญหาการจัดการขยะลดลง
Share on Twitter