Start up like happen ep 25 @ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2018-01-08 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่11 ลงพื้นที่ อำเภอบ้าตาขุน พบว่า 1. ระบบการดูแลทันตสุขภาพ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ เด็กและนักเรียนมีภาวะทันตะสุขภาพดีกว่าค่าเฉลี่ย ระดับจังหวัด เขต อย่างมีนัยยะ. สืบเนื่องจากกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบโดยใช้ การบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผสาน จิตบริการทีมงานทันตบุคลากร 2. คุณ มาลี ชูศรี ผอ รพ สต บ้านเชี่ยวหลาน ไกรสร Health Leader ทรงคุณค่า 2.1. กระบวนการสร้างคุณค่า. ชมรมผู้สูงอายุ สู่จิตสาธารณะ ผ่านภูมิปัญญา ด้านการสร้างนโยบาย สมุนไพร ครบวงจร สอดล้องกับวิถีชีวิต 2.2. กระบวนการสร้าง นโยบายสาธารณะ โดย แทคติค คืนข้อมูลสุขภาพ สู่ ภาคีสุขภาพ ส่งผลให้ นายก เทศบาลได้กำหนดแผนสุขภาพ เป็นภารกิจสำคัญของเทศบาลที่ชัดเจน และ ผอ โรงเรียน กำหนด โรงเรียนเพชร เป็น เป้าประสงค์ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2.3 กระบวนการ Appreciate และ Empowerment. เป็นกระบวนหลัก ที่ผู้นำทุกระดับ ของภาคีสุขภาพ เชี่ยวหลาน ถูกนำมาใช้ ประยุกต์ ที่น่าทึ่งสู่ความสำเร็จ
Share on Twitter