Start up like happen ep 24 @ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2018-01-07 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1.ระบบความปลอดภัย อุบัติเหตุทางถนน ได้ยอดยอดเยี่ยม สืบเนื่องจากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการชี้เป้า แบ่งภารกิจ ติดตามเฝ้าระวัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ลดอัตราอุบัติเหตุทางถนน ลดได้เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ 2.ระบบทันตสุขภาพเข้มแข็ง ส่งผลให้เด็ก 0-5 ปี และเด็กวัยเรียน มีสถานะสุขภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตอย่างมีนัยยะ จากการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการที่ครอบคลุม3.นายกเทศบาลนครภูเก็ต Health Leader โดยเฉพาะประเด็น "อาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว" ภายใต้แนวคิดนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน4.ความท้าทาย สู่ อำเภอ PP excellence บนพื้นฐานความเข้มแข็ง DHB คือ กระบวนการคัดสรรประเด็นพัฒนามิติสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ภายใต้บริบท เมืองท่องเที่ยว มีคุณภาพ ทุกชีวิตปลอดภัย ปลอดโรค อย่างยั่งยืน
Share on Twitter