Start up like happen ep 22 @ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2018-01-27 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจข้อมูล อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า 1 ) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตสุขภาพอย่างมีนัยยะสืบเนื่องจาก 1.1 กระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีคุณภาพเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ จังหวัด ภายใต้การนำ ของ ผอ รพ บ้านนาสาร 1.2 ชมรมผู้สูงอายุ มีความครอบคลุมทุกตำบล และเข้มแข็ง 2 ) ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลจัดการสุขภาพ ยอดเยี่ยม โดย นักจัดการสุขภาพคนสำคัญ คือ ผอ รพสต (Health Leader) 3 ) ชมรมจักรยาน พรุพี เป็นกระบวนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพของประชาชนที่น่าทึ่ง โดยเฉพาะประเด็น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ตำบลพรุพี บนเส้นทาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ พรุพี 4 ) กระบวนการคืนข้อมูลสุขภาพ สู่ภาคีสุขภาพ ผ่าน DHB โดยใช้กลยุทธ win-win และ กระบวนการ Appreciate และ Empowerment เป็นความท้าทาย เชิงกลยุทธ สำคัญ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ PP excellence ประชาชนสุขภาพดี
Share on Twitter