สิทธิของเด็กวัยรุ่นจาก พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

2018-01-22 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง
 

รายละเอียด
สิทธิต่างๆ ที่คุณแม่วัยใสจะได้รับจากพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอะไรบ้างน้า มาดูกันเลยค่ะ - คุณแม่วัยใสมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเอง - คุณแม่วัยใสมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้จากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง - สิทธิรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี และก้าวเข้าสู่การสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรง - คุณแม่วัยใสมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการสังคม โดยให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่น หรือ จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ - คุณแม่วัยใสมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในสังคม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ - คุณแม่วัยใสมีสิทธิที่จะได้รับบริการที่มีความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ ไม่ว่าจะเป็นเพียงการให้ข้อมูลความรู้ หรือการให้การปรึกษา - ทั้งหมดคือสิทธิที่คุณแม่วัยใสจะได้รับ เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
Share on Twitter