Start up like happen ep 19 @ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

2018-01-23 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา พบว่า 1. นายสวรรค์ ต่อติด สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ DHB มืออาชีพ เข้าใจ เข้าถึง เป้าหมายการพัฒนาด้าน PP. ตามหลักการ Life Course Approach. & กลยุทธ์ PIRAB ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องบริหารและขับเคลื่อนงานท้าทายที่ยังไมบรรลุเป้าหมาย จนเกิดผลงานอำเภอดีเด่น ปี2560 2. นางนิชนันท์ Health. Leader. ภาคสาธารณสุข. ด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก สร้างปรากฎการณ์ ฝากครรภ์เร็ว มากกว่าร้อยละ 98 ด้วยรูปแบบบริการเชิงรุกกับทีม อสม. และการสื่อสาร online ชมรมสายใยรักแม่และเด็ก. อีกทั้งสามารถค้นหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบภาวะเสี่ยงล่าช้า ได้มากกว่าร้อยละ 40 ด้วยการจัดคลิกคัดกรองเฉพาะ ในสถานบริการ และสร้างทีมประเมินไขว้ระหว่างอำเภอเพื่อเพิ่มคุณภาพการคัดกรอง 3. ความเข้มแข็งของ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. โต๊ะอิเหม่า รวมพลังสร้างจิตอาสาร่วมคิดร่วมทำ ผ่านคำสอนพระอัลเลาะห์ เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสุขภาพ ชุมชน ได้แก่ ระบบบริหารผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย. บัญชีหนูน้อยนมแม่บ้านลิกี กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วยโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านร่าปู เป็นต้น
Share on Twitter