Start up like happen ep 17 @ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

2017-12-14 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่อำเภอทับปุด พบว่า 1 ) นวัตกรรม โรงเรียนเกษียณวัย โคกเจริญ เป็นสุดยอดนวัตกรรม ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สืบเนื่องจาก 1.1 พี่ติ๋ม อดีต ผอ. รพสต โคกเจริญ Head Leader ที่ชาญฉลาด ได้นำหลักการ “ประชารัฐ”มาประยุกต์ใช้ ที่เป็นรูปธรรม ประเด็น ^ ใช้ความชาญฉลาด ของผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ^ แสวงหาความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนสุขภาพ โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ การศึกษานอกโรงเรียน ^กระบวนการพัฒนา ยึดหลัก พึ่งพาตนเอง ของชุมชน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนา 2 ) จากความสำเร็จ ของโคกเจริญ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและขยายผล ระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ทั้งอำเภอ ทำให้ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี ดีกว่าระดับจังหวัด เขต และประเทศ อย่างมีนัยยะ 3 ) กระบวนการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบรรลุ pp excellence ระดับ4 ดาว เป็นความท้าทายที่มีความเป็นไปได้สูง ที่ทับปุด
Share on Twitter