Start up like happen ep 16 @ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2017-12-08 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่อำเภอคุระบุรี พบว่า 1 ) กระบวนการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการที่ง่ายและครอบคลุม โดยใช้ กลไกเครือข่าย อสม และ บุคคลต้นแบบ ทำให้ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รายใหม่น้อยกว่า ระดับจังหวัด เขตและประเทศ อย่างมีนัยยะ 2 ) ระบบการจัดการขยะชุมชน ภายใต้แนวคิด “คัดแยกขยะในครัวเรือน” เชิงประจักษ์ 2.1 นายกเทศบาลคุระบุรี ประยุกต์หลักการ”การสร้างชุมชนในอุดมคติ” คือ ชี้ให้เห็นประโยชน์ สร้างต้นแบบ ยกย่องความสำเร็จ ขยายผล เกิดค่านิยมทำให้ ลดขยะลงได้ร้อยละ 60 2.2 นายก อบต บางวัน ใช้กลยุทธ “พัฒนาคน ดีกว่าลงทุนสร้างรถ และ ถังขยะ” ทำให้เกิดกระบวนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และสร้างภาคีร่วมกับ โรงเรียนและ วัด ทำให้ เกิดตำบล ปลอดถังขยะ 3 ) กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ด้วยกลยุทธ ศูนย์3วัย และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่ รพสตทุ่งรักชัยพัฒน์เป็นความสวยงามของชุมชน
Share on Twitter