Start up like happen ep 05 @ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2017-11-11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอปากพนัง พบว่า 1 ) ระบบการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้โครงการป้องกันลูกหลานบ้านพ่อ ไม่ท้อง ไม่แท้ง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่อง 3 ปี โดยสร้างช่องทางการสื่อสาร ผ่านระบบ social network กับกลุ่มวัยรุ่นทั้งเชิงรับและรุก รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในสถานบริการ แกนนำนักเรียน และ อสม.ในชุมชน ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ ดีกว่าค่าเฉลี่ย ระดับเขตและประเทศ อย่างมีนัยยะสำคัญ 2 ) ผอ รพสต ชายทะเล มีสมรรถนะ เป็น Health Leader โดยรวมพลังศักยภาพ ของสังคม ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน ( อสม / อปท) ,วัด ( พระนักพัฒนา)และ. โรงเรียน( แหล่งสร้างวินัยสุขภาพ) เพื่อพัฒนาสุขภาพ 3 ) ความท้าทาย :กระบวนการขับเคลื่อน DHB เพื่อพัฒนาสุขภาพ โดยผสาน ต้นทุนทางสังคม( บวร) ที่มีอยู่สูง นำไปสู่ ความสำเร็จที่ยั่งยืน
Share on Twitter