Start up like happen ep 04 @ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2017-11-13 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอท่าศาลา พบว่า 1 ) ระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร มีความโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้ ด้วยการจัดระบบ การเฝ้าระวัง การแก้ไข การส่งต่อสู่ชุมชนอย่างไร้รอยต่อ ทั้งภายใน รพ / รพสต และภายนอก ร่วมกับภาคีสุขภาพอื่นๆ อาทิ อปท, ผู้นำท้องถิ่น อสม รวมถึง มหาวิทยาลัย และ พม. ส่งผลให้สถานะสุขภาพผู้สูงอายุมีดีกว่าค่าเฉลี่ย ระดับจังหวัด และเขตสุภาพ ที่ 11 อย่างมีนัยยะทางสถิติ 2 ) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ 2.1 FCT ที่เข้มแข็งทุกระดับโดยเฉเพาะที่ รพสตบ้านสาขา ที่มี อสม มีจิตสาธารณะ สูงและความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ 2.2 กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม โดยการสร้างเวทีคืนข้อมูลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความตระหนักรู้ แก่ภาคีสุขภาพและประชาชน โดยเฉพาะการใช้ Line Technology นำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 3 ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีภาวะผู้นำสูง ทั้งระดับ รพ และ รพสตโดยเฉพาะ นพ กิตติ รัตนสมบัติ ผอ รพ ท่าศาลา เป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง. เป็น Role model ในการทำงาน และ Health Leader ที่ทรงคุณค่า 4 ) ความท้าทาย จากความสำเร็จ การจัดระบบการดูแล ผู้สูงอายุ ครบวงจร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาในมิติ อื่นๆ โดยเฉพาะการใช้ช่องทาง DHB และใช้ เทคโนโลยี่ การสื่อสาร online เป็นเวที สร้างนโยบายสาธารณะ และแสวงหาความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย. เพื่อข้ามก้าวมิติสุขภาพ สู่คุณภาพชีวิต เพื่อประกันคุณภาพ สุขภาพประชาชนและ ต้นแบบระบบการพัฒนา
Share on Twitter