Start up like happen ep 03 @ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2017-11-13 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่11 กรมอนามัย พร้อมด้วยคณะทำงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเชียรใหญ่เพื่อสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค คาดว่า ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค นำมาสู่การวางแผนการพัฒนา PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11 และการสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเพื่อการบรรลุ ตัวชี้วัดกระทรวงและกรมอนามัย
Share on Twitter