Start up like happen ep 02 @อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2017-11-03 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
 

รายละเอียด
ศูนย์อนามัยที่11 กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพิปูนทบทวนและสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค คาดว่า ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค นำมาสู่การวางแผนการพัฒนา PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11 และการสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเพื่อการบรรลุ ตัวชี้วัดกระทรวงและกรมอนามัย
Share on Twitter