Bird's eye view ep 193 To be number one ไร้รอยต่อ ที่ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

2017-08-19 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง
 

รายละเอียด
การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น การขับเคลื่อนการดําเนินงาน การปองกันการตั้งครรภไมพรอม ในวัยรุน โดยกลุมเยาวชน ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนบานลิพอนเขาลาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดแลว เยาวชนของชมรม ไดรวมกลุมกัน รวมขับเคลื่อน การดําเนินงานปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนมาเปนเวลา 8 ป
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง