BEV เยาวชน...ฅนทุ่งสง ที่เมืองคอน

2017-03-21 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง
 

รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น โรงพยาบาลทุ่งสงมีความพร้อมด้านบุคลากรทีมสหวิชาชีพการยอมรับความจริงเกี่ยวกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์ OHOS 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นเข้าถึงได้มากขึ้น
Share on Twitter